Lam Châu Quán

(0)

Chuyên phục vụ các đồ ăn thiên nhiên như rươi, chim trời, cá sông...