Building

Building (tạm dịch là đổ tầng) là một phương thức pha chế cocktail bằng cách lần lượt đổ từng thành phần vào ly và không khuấy. Ly đồ uống thường được phục vụ kèm que khuấy để trộn các thành phần với nhau khi uống. 

White Russian là một loại cocktail được pha chế bằng phương thức building