Gold rum

Hay còn gọi là Amber rum, là loại rum có màu hổ phách, hương vị và màu sắc nằm ở giữa so với dark rumlight rum.

Một số loại phổ biến:

Giá dưới 15 USD
• Appleton Special Gold - Jamaica
• Bacardi Gold - Puerto Rico
• Palo Viejo Gold - Puerto Rico
• Fernandes 19 Gold - Trinidad
• Brugal Gold - Dominican Republic
• Ron Castillo Gold - Puerto Rico
• Ron Rico Gold - Puerto Rico

Giá khoảng 20USD
• Appleton Estate VX - Jamaica
• Gosling's Bermuda Gold - Bermuda
• Old Mill Gold - Virgin Islands
• Plantation Rum Grand Reserve - Barbados
• Rhum Barbancourt 3-Star 4 year - Haiti
• Tortuga Gold - West Indies

Giá từ 30USD trở lên
• 10 Cane - Trinidad
• Rhum Barbancourt 15 year - Haiti
• Ron Matusalem Gran Reserva - Dominican Republic
• Mount Gay Eclipse - Jamaica
• Sea Wynde – Jamaica