Ly shot

Ly shot

Loại ly này được thiết kế chứa đủ loz (30ml) rượu, nghĩa là vừa vặn cho 1 ngụm. Ly shot đươc dùng cho các loại rượu tầng, cũng có thể dùng cho shot rượu không đá thay vì dùng ly rock.